Polityka reklamacji w sklepie internetowym LadyLuna

Reklamacja może dotyczyć treści umowy, wad towaru, niedotrzymania umowy z winy LadyLunabox Lucyna Górka (dalej jako LadyLuna) określonego w umowie terminu dostawy, lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu umowy.

 1. LadyLuna odpowiada za wady fizyczne produktu zamówionego stwierdzona przed upływem roku, od dnia wydania rzeczy kupującemu (nie dotyczy produktów krótkoterminowych, jak kosmetyki).

 2. Jako konsument masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania powodów. Okres cofnięcia wynosi 14 dni od dnia w którym Ty , lub podana przez ciebie osoba trzecia , która nie jest dostawcą, otrzymałeś zamówiony towar lub jego przyjąłeś. 

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami na kontakt@ladyluna.pl/sklep@ladyluna.pl

 3. Prawo do anulowania umowy nie stosuje się do:

  1. Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do produkcji, których wymagane były indywidualne wzory lub zostały spełnione specjalne życzenia konsumenta.
  2. Umowy na dostawę towarów, które są szybko się psujące lub ich data ważności bardzo szybko mija.
  3. Umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które ze względów higienicznych lub zdrowotnych nie mogą zostać przyjęte do zwrotu , jeśli opieczętowanie zostało usunięte.
  4. Umowy na dostawę towarów, które po dostarczeniu, ze względu na ich charakter zostały nierozłącznie wymieszane z innymi towarami.
 4. Klientowi w związku ze stwierdzeniem w powyższym terminie wady przysługuje roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad a także uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Roszczenie takie Klient może zgłosić w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Klienta będącego konsumentem powyższy termin nie może zakończyć się przed upływem roku od dnia wydania rzeczy. W tym samym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 6. Reklamacje mogą być zgłaszane:

  1. na piśmie, na adres:
   LadyLunabox Lucyna Górka, Kruszyna 40 a, 49-300 Brzeg
   z dopiskiem „Reklamacja”

  2. pocztą elektroniczną, na adres sklep@ladyluna.pl/ kontakt@ladyluna.pl

 7. W przypadku reklamacji złożonej pisemnie lub w formie elektronicznej, zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie jej przyjęcia w terminie 14 dni od dnia złożenia. Powyższy obowiązek dotyczący pisemnego potwierdzenia przyjęcia reklamacji nie dotyczy sytuacji, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 8. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:

  1. imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,

  2. przedmiot reklamacji,

  3. okoliczności uzasadniające reklamację,

  4. datę zawarcia Umowy oraz numer zamówienia,

  5. żądanie Klienta, np. naprawy, wymiany czy obniżenia ceny towaru, odszkodowania itd.,

  6. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego, jeżeli takowe jest przedmiotem reklamacji,

  7. podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.

 9. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez LadyLuna treści reklamacji w formie pisemnej/elektronicznej.

 10. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności za towar. W przypadku uznania reklamacji, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Klienta.

 11. LadyLuna rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż reklamacja została uwzględniona.

 12. LadyLuna udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta w formie pisemnej. Odpowiedź Vision Express na reklamację jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.

 13. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar (o ile był przekazany LadyLuna) będzie odesłany do Klienta wraz z odpowiedzią.

 14. Spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a LadyLuna zakresie określonym w ust. 1 mogą zostać zakończone na drodze polubownej przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, lub sądem polubownym działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w trybie i według procedury wskazanej w ustawie o Inspekcji Handlowej.

 15. Przykład formularza odwołującego:                                                              

  Niniejszym odwołuję zawartą umowę, dotyczącą zakupu następujących produktów:..

  rezygnacji: Przy już dokonanej płatności:

  ❏ Produkt mi się nie podoba (1) ❏ Wypłata w formie bonu wartościowego (1)
  ❏ Przeterminowany (2) ❏ Zwrot kwoty zakupu na rachunek (2)
  ❏ Uszkodzony (3)
  ❏ Uszkodzony podczas transportu (4)
  ❏ Został nieodpowiednio dostarczony (5)
  Numer zamówienia:.........................................................................................................................
  Zamówienie złożone w dniu:...........................................................................................................
  Zamówienie otrzymane w dniu:......................................................................................................
  Nazwisko i adres:............................................................................................................................
  Adres e-mail kota klienta:...............................................................................................................
  .........................................................................................................................................................
  Data Państwa podpis (tylko w przypadku pisemnego odwołania)